pic1 09102022เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานเฉลิมชัย ประชารวมใจ ณ บริเวณคลองพระพิมลราชา ตลาดน้ำไทรน้อย วัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1  นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการจัดบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ และมอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ ยาปฎิชีวนะ และวิตามินสำหรับสัตว์  ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ โดยมีเกตรกรให้ความสนใจ จำนวน 18 ราย