pic4 10112021เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ นำโดยท่านปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เข้าติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงฆ่าโคสู่ GMP ของ BiG Bull ฟาร์ม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี