pic1 29012021วันที่ 29 มกราคม 2564 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1  เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการติดตาม วางแผน และกำหนดแนวทางร่วมกัน ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ของจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี