pic23 20022021ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้แทนจากส่วนสุขภาพสัตว์และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ด้าน SCC ที่มากกว่า 500,000 cell/ml. ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักเทคโนโลยีชีวภาพเเละการผลิตปศุสัตว์ และผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุมด้วย  ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคกลาง สระบุรี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมนี้ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม Field day ครั้งที่ 1 ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก มิตรภาพ จำกัด ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เพื่อถ่ายทอดองค์และบริการด้านสุขศาสตร์การรีดนมและระบบเครื่องรีดนม