pic6 25022021ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -16.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏบัติงาน โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีเจ้าหน้าที่ส่วนฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต1  เจ้าหน้าที่จากหน่วย HHU เข้าร่วมอบรม โดยมีนางกัญยา อาษายุทธ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  จังหวัดปทุมธานี