pic3 02032021เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ดำเนินการตรวจรับรองการอนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พักซากสัตว์ ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี และบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี จังหวัดลพบุรีม