pic4 02032021เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ร่วมสังเกตการณ์การตรวจติดตามการรักษาสถานภาพระบบGMPโรงฆ่าโคกระบือ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี