pic1 07062021วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามการกระจายลูกไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ของบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์ม GP โคกตูมตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี