pic14 14062021เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน2564  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย เข้าตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่ และขออนุญาตนำเข้าไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ ของบริษัทแหลมทองฟาร์มจำกัด ฟาร์มทับกวาง  ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอยจังหวัด สระบุรี