ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good farming management (GFM)  ชนิดไก่พื้นเมือง

 

ที่มาของข้อมูล :  สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์