คู่มือ การทำลายสัตว์ปีก การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เมื่อเกิดโรคระบาดสำหรับผู้ปฎิบัติงานด้านสัตว์ปีก

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์