การจัดการโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1  โดยหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต 1