รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์  (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)  คลิกอ่านรายละเอียด

1.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ดังนี้ 

1.1 หลักฐานการวางแผน
         1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

คลิกอ่านรายละเอียด

       1.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

คลิกอ่านรายละเอียด