สรุปผลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1.1 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)

คลิกอ่านรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการบรรยาย ประกอบกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 หลักฐานการวางแผน    คลิกอ่านรายละเอียด

2.2 หลักฐานการดำเนินการ   คลิกอ่านรายละเอียด

2.3 ตัวอย่างแบบฟอร์ม   คลิกอ่านรายละเอียด

2.4 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้   คลิกอ่านรายละเอียด

2.5 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์   คลิกอ่านรายละเอียด