สรุปผลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1.1 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)

คลิกอ่านรายละเอียด

1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/320 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายงานตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2565   คลิกอ่านรายละเอียด

1.3 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1   

คลิกอ่านรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการบรรยาย ประกอบกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 หลักฐานการวางแผน 

2.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตวืเขต 1 รอบที่ 1/2565   

คลิกอ่านรายละเอียด

2.1.2 การนำเสนอรายละเอียดตัวชี้วัด    คลิกอ่านรายละเอียด

2.1.3 รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คลิกอ่านรายละเอียด

2.2 หลักฐานการดำเนินการ

2.2.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา  ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกอ่านรายละเอียด

2.2.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา  ประจำปีงบประมาณ 2565  (รอบที่ 1)

คลิกอ่านรายละเอียด

2.2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 1   

คลิกอ่านรายละเอียด

2.2.4 คู่มือการใช้งานสื่อออนไลน์  (e-learning) ของสถาบัน TDGA    คลิกอ่านรายละเอียด

2.2.5 ภาพกิจกรรม    คลิกอ่านรายละเอียด

 2.2.6 ประกาศนียบัตร   คลิกอ่านรายละเอียด

 2.2.7 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน   คลิกอ่านรายละเอียด

2.3 ตัวอย่างแบบฟอร์ม

 2.3.1 แบบฟอร์มประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม     คลิกรายละเอียด

2.3.2 แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 รอบที่ 1/2565   คลิกอ่านรายละเอียด

2.4 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

2.4.1 สรุปแบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนเข้ารับการฝึกอบรม    คลิกอ่านรายละเอียด

2.4.2 แบบสรุปประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1   คลิกอ่านรายละเอียด

2.4.3 สรุปผลคะแนนการทำแบบทดสอบ   คลิกอ่านรายละเอียด

2.5 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

2.5.1 แบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม    คลิกอ่านรายละเอียด

2.5.2 สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม   คลิกอ่านรายละเอียด

2.5.3 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   คลิกอ่านรายละเอียด