01. โครงสร้าง

02. ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

03. อำนาจหน้าที่

04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05. ข้อมูลการติดต่อ

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

08. Q&A

09. Social Network

010. แผนดำเนินงานประจำปี

011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017. E-Service ของกรมปศุสัตว์

018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

024. นโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

025. การดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

026. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

027. การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

028. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029. การปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

030. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

031. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032. เจตจำนงสุจริตของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

033. การมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

034. การนำนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ไปดำเนินการ

035. การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานในการดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

037. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038. ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านถูกดำเนินการร้องเรียนทุจริตหรือไม่

039. หน่วยงานมีการเสริมสร้าง ประชาสัมพันธ์ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการในแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

040. หน่วยงานมีการวางมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดวินัย